Jastrzębski Zakład Wodociągów i KanalizacjiS.A. w Jastrzębiu Zdroju został wpisany postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy z dnia 20.12.1993r do rejestru handlowego pod sygnaturą RHB nr 10372. W dniu 01.05.1994r. Wojewoda Katowicki przekazał obiekty wodno-kanalizacyjne znajdujące się na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na majątek gminy. Następnie Miasto przekazało je w eksploatację JZWiK S.A.
Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000044894 oraz posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 633-00-15-717.
Do roku 2006 jedynym akcjonariuszem Spółki było Miasto Jastrzębie Zdrój. W roku 2006 akcjonariuszami JZWiK S.A. zostały także Gminy Godów i Mszana.
Z uwagi na uwarunkowania geograficzne JZWiK S.A. nie posiada własnych źródeł wody. Od momentu powstania miasto zaopatrywane było w wodę kupowaną z GPW S.A. w Katowicach, niezbędne jednak było zapewnienie alternatywnego źródła dostawy wody. 23 grudnia 2001r. Severomoravske Vodovody a Kanalizace a.s. rozpoczęły dostawy wody pitnej do Jastrzębia Zdroju. W chwili obecnej większość mieszkańców otrzymuje wodę „czeską”, pochodzącą ze źródeł Beskidu Wysokiego.
Kolejnym znaczącym krokiem w naszej działalności było pozyskanie środków z Unii Europejskiej.

16 grudnia 2004r. wydana została decyzja o 84%-owym dofinansowaniu projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów.” z Funduszu Spójność, czyli 28,5 mln euro. W ślad za tym zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój a JZWiK S.A. w sprawie określenia zasad realizacji inwestycji, a następnie 26 września 2005r. podpisano pierwszą umowę w ramach Projektu na zadanie „Przygotowanie i zarządzanie przetargami – Konsultant” .

W ramach Projektu JZWiK S.A. zmodernizował oczyszczalnię ścieków „Ruprawa” oraz wybudował:

- 244 km kanalizacji sanitarnej,
- 57 przepompowni ścieków,
- 4 punkty zlewcze

Utworzono także Centrum Edukacji Ekologicznej dla młodzieży, w którym znajduje się sala konferencyjna, dydaktyczna oraz mini-laboratorium. Dzięki interaktywnym formom przedstawiającym naturalny zbiornik wody, stację uzdatniania wody, dom jednorodzinny i oczyszczalnię ścieków, odwiedzający mogą śledzić proces obiegu wody w przyrodzie. W CEE korzystać można również z mini-laboratorium, które wyposażone w sprzęt i odczynniki, umożliwia dzieciom przeprowadzanie różnych badań i odczytywanie wskaźników jakości wody i ścieków.

Na dzień dzisiejszy eksploatujemy:

• 539 km sieci wodociągowej,
• 457 km sieci kanalizacji sanitarnej,
• 5 pompowni wody,
• 85 przepompowni ścieków,
• 2 oczyszczalnie ścieków,

Spółka prowadzi działalność z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych. Posiada aktualne pozwolenia wodno-prawne na eksploatację działających oczyszczalni ścieków oraz decyzje na wytwarzanie odpadów i utylizację odpadów niebezpiecznych.
Uszczelnianie sieci kanalizacyjnych ochrania środowisko przed przedostawaniem się ścieków do wód gruntowych, stały monitoring kanalizacji pozwala na ukierunkowanie wymiany sieci na obszary najbardziej zagrożone awariami.
Oczyszczanie ścieków tylko w niewielkim stopniu wspomagane jest środkami chemicznymi. Sprzyja to środowisku, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów działalności. Oczyszczone ścieki sprzedawane są jako woda przemysłowa do celów chłodniczych. Poza tym, w wyniku fermentacji osadu pościekowego uzyskiwany jest biogaz, który wykorzystywany jest następnie do produkcji ciepła i energii. Wykorzystywany jest również przefermentowany ustabilizowany osad, z którego produkujemy ziemię znormalizowaną przeznaczoną do rekultywacji hałd pokoplanianych.
W celu lepszej obsługi klientów w 2005 roku uruchomiono Biuro Obsługi Klienta, gdzie mieszkańcy załatwią wszystkie sprawy związane z działalnością naszej Spółki. Od 1994r. jesteśmy członkiem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, skupiającej prawie 500 firm wodociągowych w Polsce, gdzie nasz przedstawiciel został wybrany do władz Izby. Od 2006r. JZWiK S.A. jest Członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – organizacji samorządu gospodarczego zrzeszającej podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. RIG powstała w 1990 roku i jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – działającej od 1950 roku.
W roku 2009 Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. został członkiem wspierającym Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny.
Celem Stowarzyszenia jest wzajemna współpraca zmierzająca do ochrony, poprawy jakości i racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów wodnych oraz koordynacji działań, służących wzrostowi niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz wdrożeniu zrównoważonej gospodarki ściekowej dla zapewnienia ochrony ekosystemów wodnych i lądowych.